Category Archives: Latest News

Media Release – Risposta tal-MUBE

L-MUBE tirreferi ghar-riposta tal-GWU ghall-istqarrija taghha datata 4 ta’ Ottubru, 2013. L-MUBE tikkonferma li ghad ghandha l-maggoranza tal-membri fil-kategoriji manigerjali u klerikali. Nies jitilqu, ohrajn godda jissiehbu u dawk imgieghla jirrizenjaw jergghu lura. Tant hu hekk illi l-MUBE talbet verifika trasparenti skont il-ligi taht l-iskrutinju

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook