Category Archives: Latest News

MUBE CONDEMNS BOV ACTION AND TAKES BANK TO COURT

L-MUBE TIKKUNDANNA L-AGIR TAL-BOV U TIRREFERI L-KAZ IL-QORTI Il-Prim Awla tal-Qorti Civili tilqa’ provizorjament it-talba tal-MUBE L-MUBE tirreferi ghall-ittra li baghat il-BOV u c-cirkolari mahruga mill-GWU li ntbaghtet lill-impjegati fejn il-bank habbar li ghadu kemm tal-gharfien wahdieni lill-GWU ghal skop ta’ negozjar kollettiv. L-MUBE tikkundanna

A Tackle for Id-Dar tal-Providenza

A Tackle for Id-Dar tal-Providenza took place yesterday 30th December 2013 at the St Aloysius College sports ground in Birkirkara.  This is an annual event which aims to raise money for Id-Dar tal-Providenza. This year eight teams participated.  One was made up of priests, another by members

Tracking quality of life in Europe – new analysis by the Eurofound

The European Quality of Life Survey by Eurofound is out! The survey provides a picture of social, economic, environmental and work-related elements, as well as subjective well-being and the quality of society. Read the report here For more details please visit: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1996&furtherNews=yes

Media Release – Risposta tal-MUBE

L-MUBE tirreferi ghar-riposta tal-GWU ghall-istqarrija taghha datata 4 ta’ Ottubru, 2013. L-MUBE tikkonferma li ghad ghandha l-maggoranza tal-membri fil-kategoriji manigerjali u klerikali. Nies jitilqu, ohrajn godda jissiehbu u dawk imgieghla jirrizenjaw jergghu lura. Tant hu hekk illi l-MUBE talbet verifika trasparenti skont il-ligi taht l-iskrutinju

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook