Media Release – Risposta tal-MUBE

L-MUBE tirreferi ghar-riposta tal-GWU ghall-istqarrija taghha datata 4 ta’ Ottubru, 2013.

L-MUBE tikkonferma li ghad ghandha l-maggoranza tal-membri fil-kategoriji manigerjali u klerikali. Nies jitilqu, ohrajn godda jissiehbu u dawk imgieghla jirrizenjaw jergghu lura. Tant hu hekk illi l-MUBE talbet verifika trasparenti skont il-ligi taht l-iskrutinju tad-Direttur tax-Xoghlijiet. L-MUBE tishaq li l-kummenti prematuri tas-Segretarju Generali tal-GWU saru bla ebda rispett lejn l-etika professjonali ta’ kif ghandhom jitmexxew l-affarijiet bejn it-trade unions f’sitwazzjonijiet simili. L-MUBE ghamlitha cara li dejjem lesta tiltaqa’ mal-partijiet koncernati sabiex jintlahaq ftehim ghall-beneficcju tal-haddiema kollha fil-BOV.

mubemedia 13.1002
4th October 2013

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook